Staňte sa naším členom.

Prečítajte si podmienky členstva a v prípade, že je to pre Vás relevantné, zašlite nám vypísanú prihlášku.

Prihláška

Výhody členstva v SSPAP

 • 10% zľava na poplatkoch za vzdelávacie akcie organizované v rámci SSPAP (konferencia, teoretické a praktické semináre).

 • 10% zľava na nákup Revue Psychoanalytickej Psychoterapie.

 • 20% zľava v kníhkupectve Portál v slovenskej pobočke.

 • Prístup k online knižnici SSPAP odbornej psychoanalytickej literatúry.

 • Možnosť aktívneho kontaktu s odborníkmi v psychoanalytickej psychoterapii.

Povinnosti člena SSPAP

 • Dodržiavať stanovy SSPAP a rešpektovať programové zásady vo vlastnej činnosti.

 • Dodržiavať etický kódex definovaný SIVP, ak nie je určené inak SSPAP.

 • Platiť členské príspevky a ostatné platby v prospech SSPAP v termínoch a výške stanovených SSPAP.

 • Riadne vykonávať funkcie, do ktorých je člen v rámci SSPAP menovaný a hájiť záujmy, poslanie a dobré meno SSPAP.

 • Aktívne napomáhať zvyšovaniu všeobecnej a odbornej úrovni ostatných členov SSPAP.

Ako sa stať členom?

 • Vytlačte si formulár Žiadosť o členstvo v Slovenskej Spoločnosti pre Psychoanalytickú Psychoterapiu, SSPAP. Vyplňte žiadosť a uveďte o aký typ členstva v SSPAP žiadate: typy členstva s kritériami sú uvedené priamo v Žiadosti o členstvo. V prípade zaradenia do výcviku SSPAP sa stávate automaticky kandidátom.

 • Vyplnenú a podpísanú žiadosť spolu s kópiami dokumentov potvrdzujúcich Vaše doterajšie vzdelanie, prebiehajúce vzdelávanie a doterajšiu prax pošlite do sídla spoločnosti. SSPAP je členom EFPP, the European Federation for Psychoanalytic Psychotherapy, a garantuje profesionalitu svojich členov, a preto Vás prosíme o zdokumentovanie Vášho vzdelania. Priložte prosím k uvedenej žiadosti kópie dokumentov potvrdzujúce Vaše doterajšie vzdelávanie: akademické (diplom VŠ), špecializačné (diplom absolvovania špecializačnej, prípadne atestačnej skúšky), psychoterapeutické (diplom o absolvovaní výcviku v psychoterapii, prípadne potvrdenie o zaradení do výcviku v psychoanalytickej psychoterapii). Adresa sídla spoločnosti je uvedená v Žiadosti o členstvo.

 • Na Vašu mailovú adresu Vám príde informácia o prevzatí Vašej žiadosti, dokumentov potvrdzujúcich vzdelávanie a prax. Po najbližšom Zhromaždení Riadnych Členov Vás budeme informovať o výsledku schvaľovania Vašej žiadosti o členstvo.

 • Následne obdržíte faktúru na uhradenie členského poplatku na číslo účtu spoločnosti podľa platných poplatkov na daný rok. Členské riadneho člena na rok 2016 je 50 Eur, kandidát a hosťujúci člen zaplatí 30 Eur. Vaše členstvo sa stáva platné zaplatením členského poplatku.

Typy členstva

Riadne členstvo je možné získať iba na základe absolvovania kompletného riadneho vzdelania v  psychoanalytickej psychoterapii vo vzdelávacej inštitúcii spĺňajúcej štandardy a podmienky výcviku a praxe psychoanalytických psychoterapeutov, tak ako ich stanovuje vzdelávací inštitút SSPAP v jednotlivých sekciách.

Kandidáti sú všetci tí, ktorí boli prijatí do riadneho výcviku SSPAP alebo výcviku inej vzdelávacej inštitúcie spĺňajúcej štandardy výcviku, tak ako ich stanovuje vzdelávací inštitút SSPAP;  sú v jeho procese, ale ešte nesplnili všetky podmienky na jeho ukončenie.

Zmena podmienok získania riadneho členstva, na základe rozhodnutia Zhromaždenia riadnych členov SSPAP z dňa 23.9. 2017:

Pôvodné  podmienky prijatia za riadneho člena SSPAP, tj úspešné ukončenie programu certifikátom IAPSA budú platiť do 31. 12. 2020.

Od 1.1. 2021 sa zmenia podmienky v absolvovanej supervízií nasledovne:

 • Kandidát musí absolvovať 120 supervíznych hodín skupiny. Skupina sa musí stretávať 1x týždenne alebo obtýždeň a to v trvaní min. 90 minút. Supervízia musí prebiehať v supervíznej skupine, minimálne po dobu troch rokov. Supervidujú sa dve dlhodobé skupiny alebo jedna dlhodobá a dve krátkodobé skupiny.
 • Kandidát musí taktiež absolvovať 80 supervíznych hodín individuálneho klienta vo frekvencii 2x alebo 1x týždenne, buď individuálne alebo v skupine.

Hosťujúce členstvo môžu získať absolventi výcviku v psychodynamickej psychoterapii a absolventi zahraničnej vysokej školy psychoanalytického smeru.

Čestné členstvo je vyhradené pre významné osobnosti psychoanalytickej psychoterapie a psychoanalýzy zo SR a zahraničia a nie je možné oň žiadať.

Práva riadneho člena

 1. Právo účasti na všetkých odborných činnostiach SSPAP, právo využívať informácie, stanoviská, posudky a odborné publikácie v rámci SSPAP.
 2. Právo požadovať informácie o akciách SSPAP a o akciách iných partnerských organizácií v zahraničí.
 3. Právo predkladať návrhy na usporadúvanie odborných a výchovno-vzdelávacích akcií, prípadne rekvalifikačných kurzov vo sfére pôsobnosti SSPAP.
 4. Právo požadovať odbornú pomoc vo sfére pôsobnosti SSPAP.
 5. Právo využívať skúsenosti, poznatky a materiály získané z medzinárodných stykov SSPAP.
 6. Právo voliť v Zhromaždení riadnych členov SSPAP a právo byť volený do štruktúr SSPAP.
 7. Právo predkladať návrhy na zmeny stanov SSPAP.
 8. Právo využívať výhody plynúce z členstva v SSPAP stanovené Koordinačným výborom SSPAP.

Práva kandidáta

 1. Právo účasti na všetkých odborných činnostiach SSPAP, právo využívať informácie, stanoviská, posudky a odborné publikácie v rámci SSPAP.
 2. Právo požadovať informácie o akciách SSPAP a o akciách iných partnerských organizácií v zahraničí.
 3. Právo predkladať návrhy na usporadúvanie odborných a výchovno-vzdelávacích akcií, prípadne rekvalifikačných kurzov vo sfére pôsobnosti SSPAP.
 4. Právo požadovať odbornú pomoc vo sfére pôsobnosti SSPAP.
 5. Právo využívať skúsenosti, poznatky a materiály získané z medzinárodných stykov SSPAP.
 6. Právo využívať výhody plynúce z členstva v SSPAP stanovené Koordinačným výborom SSPAP.

Práva hosťujúceho a čestného člena

 1. Právo zúčastniť sa na činnostiach SSPAP v rámci vymedzenom výborom SSPAP pre jednotlivé akcie.
 2. Právo požadovať informácie o aktivitách SSPAP a jej partnerských organizácií doma a v zahraničí.
 3. Právo predkladať návrhy na usporadúvanie odborných a výchovno-vzdelávacích akcií.
 4. Právo požadovať odbornú pomoc vo sfére pôsobnosti SSPAP.
 5. Právo využívať skúsenosti, poznatky a materiály získané z medzinárodných stykov SSPAP.
 6. Právo využívať výhody plynúce z členstva v SSPAP stanovené Koordinačným výborom SSPAP.

SSPAP trénuje a združuje odborníkov v oblasti psychoanalýzy a psychoanalytickej psychoterapii. Garantuje, že členovia spoločnosti sú riadne trénovaní v súlade s medzinárodnými kritériami a súčasne spĺňajú požiadavky SR. Sú plne kvalifikovanými psychoanalytickými psychoterapeutmi a poskytujú terapeutické služby na najvyššej úrovni.

CHCEM SA STAŤ ČLENOM