Akreditovaný výcvik v skupinovej psychoanalytickej psychoterapii

MOŽNOSŤ PRIHLÁSIŤ SA DO ĎALŠEJ SKUPINY

SSPAP otvára akreditované vzdelávanie v skupinovej psychoanalytickej psychoterapii.
Výcvik je akreditovaný Ministerstvom zdravotníctva SR pod hlavičkou Projekt 2016 od Slovenského Institútu pre vzdelávanie v psychoterapii (ďalej SIVP – http://www.psychoterapia-sk.sk/certifikovane-vzdelavanie/).
Výcvik je uznaný EFPP (European Federation for Psychoanalytical Psychotherapy) – www. effp.org, ktorého je SSPAP riadnym členom a je v súlade s kritériami EGATIN (European Group Analytic Training Institutions Network) – www.egatin.net
Minimálna dĺžka trvania študijného programu je 5 rokov.

Požiadavky pre prijatie do výcviku

 • O certifikovaný výcvik v skupinovej psychoanalytickej psychoterapii sa môže uchádzať iba zdravotnícky pracovník, to znamená po splnení nasledovných požiadaviek:
  – VŠ diplom psychológia, lekár, logopéd, liečebný pedagóg, a sestra
  – Osvedčenie o príprave na výkon v zdravotníctve
  – Zaradenie do alebo ukončenie špecializačného štúdia
 • O necertifikovaný výcvik v skupinovej psychoanalytickej psychoterapii je možné sa uchádzať aj pred získaním osvedčenia o príprave na výkon v zdravotníctve, avšak, neskoršia zmena na certifikované štúdium nie je možná. Necertifikovaného výcviku sa môžu zúčastniť aj sociálni pracovníci.

Aj certifikovaný aj necertifikovaný psychoterapeut bude zapísaný do Zoznamu psychoterapeutov SR, ktorý vedie Slovenská Psychoterapeutická Spoločnosť.

 1.  Uchádzač prejaví záujem o výcvik zaslaním požiadavky na emailovú adresu sppin@sspap.sk
 2. Bude pozvaný na úvodný pohovor (poplatok 30 Eur v hotovosti na mieste), ktorý sa bude konať v Bratislave
 3. Oznámenie o zaradení do výcviku bude zaslané emailom najneskôr  tri mesiace od pohovoru
 4. Zaradením do výcviku je možné požiadať o zaradenie do certifikačného študijného programu v certifikovanej pracovnej činnosti psychoterapia alebo necertifikovaného vzdelávania v psychoterapii v SIVP pri splnení všetkých požadovaných podmienok SIVP podľa Projektu 2016.

Sebaskúsenosť

Študijný program zahŕňa:

 • 450 hodín sebazážitku v skupine v určených priestoroch v Bratislave, ktoré sú rozdelené do 16 blokov (4 bloky ročne počas štyroch rokov). Každý blok bude začínať vo štvrtok ráno a končiť v nedeľu doobeda.
 • 60 hodín metodológie psychoterapeutickej metódy prebehne vo forme seminárov v priebehu 5 rokov

Teoretická príprava

Teoretická príprava sa skladá:

 • 50 hodín všeobecnej psychoterapeutickej teórie, ktorá je organizovaná  SIVP, najskôr po 2. roku výcviku
 • 100 hodín teória psychoanalytickej psychoterapie, organizovaná SSPAP najskôr po 1. roku výcviku. Bude prebiehať v jednodňových (sobota) teoretických blokoch

Individuálna psychoterapia

Povinnou súčasťou výcviku v skupinovej psychoanalytickej psychoterapii je individuálny sebazážitok:

 • 150 hodín individuálnej psychoterapie, vo frekvencii minimálne 2x týždenne a minimálne po dobu 2 rokov
 • Individuálny sebazážitok môže začať najskôr 2 roky po začiatku skupiny

Supervízia

 • Kandidát musí absolvovať 120 supervíznych hodín skupiny. Skupina sa musí stretávať 1x týždenne alebo obtýždeň a to v trvaní min. 90 minút. Supervízia by preferovane mala prebiehať v supervíznej skupine, minimálne po dobu troch rokov. Supervidujú sa dve dlhodobé skupiny alebo jedna dlhodobá a dve krátkodobé skupiny. Skupinu môže kandidát otvoriť po ukončení teoretického vzdelávania SSPAP.
 • Kandidát musí taktiež absolvovať 80 supervíznych hodín individuálneho klienta vo frekvencii 2x alebo 1x týždenne, buď individuálne alebo v skupine.

Prax

Klinická skúsenosť je daná pravidlami SIVP nasledovne:

 • 3 roky prax v zariadení, kde sa vykonáva psychoterapia z toho 200 hodín v psychiatrickom zariadeni (podľa zoznamu SIVP)
 • 600 hodín praktikum psychoterapeutickej práce pod supervíziou certifikovaného psychoterapeuta

Ukončenie výcviku

 • Kandidát musí kazuisticky spracovať jednu supervidovanú skupinu, minimálne 20 normostrán podľa vopred určených kritérií SSPAP
 • Musí absolvovať ústnu skúšku – poplatok 75 Eur pre SIVP a 100 Eur pre SSPAP
  1 otázka zo SIVP teórie a 2 otázky zo SSPAP teórie

Cena výcviku

Do ceny nie sú zahrnuté poplatky, ktoré si kandidát hradí mimo nákladov v SSPAP, tj SIVP vstupný poplatok, teória SIVP, poplatok za záverečnú skúšku SIVP, náklady spojené s praxou, ubytovanie a cestovné náklady.

Platby sa realizujú ročne, vo výnimočných prípadoch na požiadanie v polročných splátkach.

 • Úvodné interview = 30 Eur
 • Sebaskúsenosť = 4500 Eur (trvanie 4 roky) plus náklady na SSPAP semináre (60 hodín)
 • Teória = 600 Eur
 • Supervízia = cca 2500 Eur (kandidáti si riešia sami)
 • Záverečná skúška = 100 Eur
CHCEM SA PRIHLÁSIŤ DO VÝCVIKU