Akreditovaný výcvik v skupinovej psychoanalytickej psychoterapii

MOŽNOSŤ PRIHLÁSIŤ SA DO ĎALŠEJ SKUPINY, ktorá začína na jar/leto 2021.

Prihlášky mailom na: sppin@sspap.sk

SSPAP otvára akreditované vzdelávanie v skupinovej psychoanalytickej psychoterapii.
Výcvik je akreditovaný Ministerstvom zdravotníctva SR pod hlavičkou Projekt 2016 od Slovenského Institútu pre vzdelávanie v psychoterapii (ďalej SIVP – http://www.psychoterapia-sk.sk/certifikovane-vzdelavanie/).
Výcvik je uznaný EFPP (European Federation for Psychoanalytical Psychotherapy) – www. effp.org, ktorého je SSPAP riadnym členom a je v súlade s kritériami EGATIN (European Group Analytic Training Institutions Network) – www.egatin.net
Minimálna dĺžka trvania študijného programu je 5 rokov.

Požiadavky pre prijatie do výcviku

 • O certifikovaný výcvik v skupinovej psychoanalytickej psychoterapii sa môže uchádzať iba zdravotnícky pracovník, to znamená po splnení nasledovných požiadaviek (podľa oznamu SIVP http://psychoterapia-sk.sk/data/att/228.pdf:
  – VŠ diplom psychológia a lekár
  – Osvedčenie o príprave na výkon v zdravotníctve (neplatí pre lekárov)
  – Psychológ musí byť zaradený do špecializačného štúdia alebo ho musí mať ukončené. Lekár nesmie byť súčasne v špecializačnom štúdiu, t.j. môže sa o výcvik uchádzať až po jeho ukončení.
 • O necertifikovaný výcvik v skupinovej psychoanalytickej psychoterapii je možné sa uchádzať aj pred získaním osvedčenia o príprave na výkon v zdravotníctve (podľa oznamu SIVP http://psychoterapia-sk.sk/necertifikovane-vzdelavanie/), avšak, neskoršia zmena na certifikované štúdium nie je možná. Necertifikovaného výcviku sa môžu zúčastniť aj sociálni pracovníci, logopéd, liečebný pedagóg, a sestra; psychológ a lekár, ak nepracujú v zdravotníctve

Aj certifikovaný aj necertifikovaný psychoterapeut bude zapísaný do Zoznamu psychoterapeutov SR, ktorý vedie Slovenská Psychoterapeutická Spoločnosť.

 1.  Uchádzač prejaví záujem o výcvik zaslaním požiadavky na emailovú adresu sppin@sspap.sk
 2. Bude pozvaný na úvodný pohovor (poplatok 30 Eur v hotovosti na mieste), ktorý sa bude konať v Bratislave
 3. Oznámenie o zaradení do výcviku bude zaslané emailom najneskôr  tri mesiace od pohovoru
 4. Zaradením do výcviku je možné požiadať o zaradenie do certifikačného študijného programu v certifikovanej pracovnej činnosti psychoterapia alebo necertifikovaného vzdelávania v psychoterapii v SIVP pri splnení všetkých požadovaných podmienok SIVP podľa Projektu 2016.

Sebaskúsenosť

Študijný program zahŕňa:

 • 450 hodín sebazážitku v skupine v určených priestoroch v Bratislave, ktorý má formu týždenného (1 stretnutie/týždeň) alebo blokového stretávania. Bloky sú rozdelené do 16 blokov (4 bloky ročne počas štyroch rokov). Každý blok bude začínať vo štvrtok ráno a končiť v nedeľu doobeda. Jeden blok seba skúsenosti v skupine bude realizovaný online formou. Pre tento blok si kandidát vo výcviku, ak je to možné a nie sú prítomné neprekonateľné prekážky, zabezpečí: prístup k online platforme umožňujúcej spojiť sa prostredníctvom audia i videa so všetkými účastníkmi; prostredie v tichej miestnosti s úplným súkromím bez rušenia okolím ( zároveň bez telefonovania, mailovania, či textovania počas vzdelávania); prostredie zaručujúce zachovanie etických pravidiel a diskrétnosti umožňujúce plné sústredenie počas výcviku.
 • 60 hodín metodológie psychoterapeutickej metódy prebehne vo forme seminárov v priebehu 5 rokov. Jeden zo seminárov, nadväzujúci na online seba skúsenosť, bude venovaný práci so skupinami, jednotlivcami i pármi online.

Teoretická príprava

Teoretická príprava sa skladá:

 • 50 hodín všeobecnej psychoterapeutickej teórie, ktorá je organizovaná  SIVP, najskôr po 2. roku výcviku
 • 100 hodín teória psychoanalytickej psychoterapie, organizovaná SSPAP najskôr po 1. roku výcviku. Bude prebiehať v jednodňových (sobota) teoretických blokoch

Individuálna psychoterapia

Povinnou súčasťou výcviku v skupinovej psychoanalytickej psychoterapii je individuálny sebazážitok:

 • 150 hodín individuálnej psychoterapie, vo frekvencii minimálne 2x týždenne a minimálne po dobu 2 rokov
 • Individuálny sebazážitok môže začať najskôr 2 roky po začiatku skupiny

Supervízia

 • Kandidát musí absolvovať 120 supervíznych hodín skupiny. Skupina sa musí stretávať 1x týždenne alebo obtýždeň a to v trvaní min. 90 minút. Supervízia by preferovane mala prebiehať v supervíznej skupine, minimálne po dobu troch rokov. Supervidujú sa dve dlhodobé skupiny alebo jedna dlhodobá a dve krátkodobé skupiny.
 • Kandidát musí taktiež absolvovať  80 supervíznych hodín individuálneho klienta. Klient chodí vo frekvencii min. 2x  týždenne. Supervízne sedenia musia byť individuálne vo frekvencii 1x týždenne.
 • Supervíziu môže kandidát začať po prvom roku individuálnej sebaskúsenosti (min. 50 hodín vo frekvencii min. 2x týždenne). Vstup do teoretického vzdelávania nie je povinný, avšak je odporučený.
 • Supervízia skupín musí trvať min. 3 roky.
 • Pre supervíziu individuálneho klienta si kandidát vyberie supervízora, s ktorým absolvuje vstupné interview do supervízie a po vzájomnej dohode pokračujú v supervízií prípadu.

V prípade, že kandidát sa rozhodne ukončiť výcvik iba splnením podmienok platných pre SR, teda nie splnením medzinárodných podmienok skupinového psychoanalytického psychoterapeuta, môže supervíziu modifikovať nasledovne:

 • 80 supervíznych hodín individuálneho klienta. Klient chodí vo frekvencii min. 2x týždenne. Supervízne sedenia musia byť individuálne vo frekvencii 1x týždenne
 • 120 supervíznych hodín podľa vlastného výberu, t.j. supervízia skupiny, preferovane v supervíznej skupine alebo ďalších individuálnych klientov individuálne alebo v skupine.
 • Supervíziu môže kandidát začať po prvom roku individuálnej sebaskúsenosti (min. 50 hodín vo frekvencii min. 2x týždenne). Vstup do teoretického vzdelávania nie je povinný, avšak je odporučený.
 • Kandidát si vyberie supervízora, s ktorým absolvuje vstupné interview do supervízie a po vzájomnej dohode pokračujú v supervízií prípadu.

Po splnení všetkých ostatných podmienok bude kandidát s touto formou supervízie uznaný ako psychoanalytický orientovaný psychoterapeut a bude mať možnosť byť členom SSPAP, avšak nebude uznaným skupinovým psychoanalytickým terapeutom podľa medzinárodne uznaných kritérií. V budúcnosti je pre terapeuta možné si dorobiť chýbajúcu časť supervízie a zažiadať o certifikát skupinového psychoanalytického terapeuta, samozrejme pri splnení všetkých ostatných podmienok.

Prax

Klinická skúsenosť je daná pravidlami SIVP nasledovne:

 • 3 roky prax v zariadení, kde sa vykonáva psychoterapia z toho 200 hodín v psychiatrickom zariadeni (podľa zoznamu SIVP)
 • 600 hodín praktikum psychoterapeutickej práce pod supervíziou certifikovaného psychoterapeuta

Ukončenie výcviku

 • Kandidát musí kazuisticky spracovať jednu supervidovanú skupinu, minimálne 20 normostrán podľa vopred určených kritérií SSPAP
 • V prípade, že sa kandidát rozhodne ukončiť výcvik ako psychoanalyticky orientovaný terapeut, t.j. nie skupinový psychoanalytický terapeut, môže sa rozhodnúť, či spracuje kazuistiku skupinu alebo individuálneho klienta. Svoje rozhodnutie musí ale vopred oznámiť.
 • Musí absolvovať ústnu skúšku – poplatok 100 Eur pre SIVP a 100 Eur pre SSPAP
  1 otázka zo SIVP teórie a 2 otázky zo SSPAP teórie

Cena výcviku

Do ceny nie sú zahrnuté poplatky, ktoré si kandidát hradí mimo nákladov v SSPAP, tj SIVP vstupný poplatok, teória SIVP, poplatok za záverečnú skúšku SIVP, náklady spojené s praxou, ubytovanie a cestovné náklady.

Platby sa realizujú polročne, vždy pred uskutočnením výcvikových blokov.

 • Úvodné interview = 30 Eur
 • Sebaskúsenosť = 4500 Eur (trvanie 4 roky)
 • Teória plus náklady na SSPAP semináre (60 hodín) = 800 Eur
 • Supervízia = cca 2500 Eur (kandidáti si riešia sami)
 • Záverečná skúška = 100 Eur
CHCEM SA PRIHLÁSIŤ DO VÝCVIKU