Hlava I – Základné ustanovenia

 1. Názov organizácie je Slovenská Spoločnosť pre Psychoanalytickú Psychoterapiu (ďalej SSPAP).
 2. Adresa spoločnosti je Hraničná 17901/20A, 821 05 Bratislava. SSPAP pôsobí na území Slovenskej republiky.
 3. Slovenská Spoločnosť pre Psychoanalytickú Psychoterapiu je dobrovoľné záujmové a vzdelávacie združenie občanov založené podľa zákona 83/1990 Zb. o združovaní občanov.
 4. Pre účely týchto stanov, psychoanalýza a psychoanalytická psychoterapia znamená psychoanalýzu a psychoanalytickú psychoterapiu s dospelými, skupinami, deťmi a adolescentmi.
 5. Pre účely týchto stanov je psychoanalýza a psychoanalytická psychoterapia špecifický druh psychoterapie opierajúci sa o psychoanalytické teórie rôznych škôl, ktoré uznávajú existenciu nevedomia, prenosu, protiprenosu a používajú interpretáciu v rôznych formách ako nástroj liečby.
 6. Pre účely týchto stanov je psychoanalýza a psychoanalytická psychoterapia špecifickým druhom terapie, ktorá nie je hradená zdravotnými poisťovňami, ktorú si hradí pacient.

Hlava II – Poslanie a ciele SSPAP

Článok 1

 1. Cieľom spoločnosti je podpora vzdelávania, najmä v oblasti psychoanalýzy a psychoanalytickej psychoterapie, pomáhať vývoju psychoanalytickej psychoterapie, umožňovať a sprostredkovať výchovu a výcvik v psychoanalýze a psychoanalytickej psychoterapii.
 2. Cieľom spoločnosti je zakladať, rozvíjať a udržiavať styky so slovenskými a zahraničnými organizáciami, hlavne so zameraním na psychoanalýzu a psychoanalytickú psychoterapiu.
 3. Cieľom spoločnosti je stanovenie a udržanie:
  • a) Minimálne takých kritérií a pravidiel výcviku v psychoanalytickej psychoterapii, ktoré formulovala Europian Federation for Psychoanalytic Psychotherapy (EFPP) a ďalšie medzinárodne uznané psychoanalytické inštitúcie (napr. International Psychoanalytical Association, European Group Analytic Training Institute Network – EGAPTIN).
  • b) Takých kritérií, ktoré budú v súlade s príslušnými zákonmi a vyhláškami ministerstva zdravotníctva SR.
 4. Cieľom je chrániť štandardy výchovy a výcviku psychoanalytikov a psychoanalytických psychoterapeutov, ktoré Europian Federation for Psychoanalytic Psychotherapy prijíma ako minimálnu kvalifikáciu pre vykonávanie psychoanalytickej psychoterapie.
 5. Cieľom je definovať etické zásady a záväzné pravidlá pre prax v psychoanalýze a psychoanalytickej psychoterapii vo verejnom ako aj súkromnom sektore.
 6. Cieľom je zvyšovať informovanosť o psychoanalýze a psychoanalytickej psychoterapii medzi odborníkmi pôsobiacimi v zdravotníctve, v zdravotníckych a nezdravotníckych správnych orgánoch, legislatívnych inštitúciách a vo vzťahu k verejnosti.
 7. Cieľom je podporovať výskum v psychoanalýze a psychoanalytickej psychoterapii.
 8. Cieľom je podporovať komunikáciu medzi psychoanalytickými psychoterapeutmi a psychoanalytikmi v Slovenskej republike a mimo nej prostredníctvom publikačnej činnosti, informačných buletínov, vedeckých konferencií a iných prostriedkov informácií a komunikácie.
 9. Cieľom je stať sa garantom psychoterapeutického vzdelávania a byť akreditovanou spoločnosťou pre vzdelávanie a výcvik v psychoanalýze a psychoanalytickej psychoterapii v Slovenskej republike a spolupracovať v tomto smere s Ministerstvom zdravotníctva, Slovenskou zdravotníckou univerzitou, Slovenskou psychoterapeutickou spoločnosťou, Slovenským inštitútom pre vzdelávanie v psychoterapii a Slovenskou psychoanalytickou spoločnosťou.

Článok 2

 1. Za účelom dosiahnutia hore uvedených cieľov si SSPAP ukladá :
  • a) Vytvoriť vzdelávací inštitút pre získavanie, uchovávanie a rozširovanie informácií a poznatkov, ktoré sa týkajú psychoanalytickej psychoterapie a psychoanalýzy.
  • b) Založiť, organizovať a financovať realizáciu štúdií, vytváranie publikácií – ich výrobu a rozširovanie, výrobu a rozširovanie periodik, informačných letákov v spolupráci s inými vzdelávacími inštitútmi.
  • c) Navrhovať, organizovať a zaisťovať konferencie, stretnutia, prednášky a semináre.
  • d) Kupovať, prenajímať, dostávať alebo inak získavať hmotný a nehmotný majetok.
  • e) Získavať finančné prostriedky prostredníctvom členských príspevkov, výukových, prednáškových alebo iných aktivít.

Hlava III – Členstvo v SSPAP, práva a povinnosti členov

Článok 3 Úrovne členstva, priznanie a ukončenie členstva

 1. Členstvo v SSPAP je rozlíšené do 4 úrovní :
  • a) Riadne členstvo je možné získať iba na základe absolvovania kompletného riadneho vzdelania v  psychoanalytickej psychoterapii vo vzdelávacej inštitúcii spĺňajúcej štandardy a podmienky výcviku a praxe psychoanalytických psychoterapeutov, tak ako ich stanovuje vzdelávací inštitút SSPAP v jednotlivých sekciách.
  • b) Kandidáti sú všetci tí, ktorí boli prijatí do riadneho výcviku SSPAP alebo výcviku inej vzdelávacej inštitúcie spĺňajúcej štandardy výcviku, tak ako ich stanovuje vzdelávací inštitút SSPAP;  sú v jeho procese, ale ešte nesplnili všetky podmienky na jeho ukončenie.
  • c) Hosťujúce členstvo môžu získať absolventi výcviku v psychodynamickej psychoterapii a absolventi zahraničnej vysokej školy psychoanalytického smeru.
  • d) Čestné členstvo je vyhradené pre významné osobnosti psychoanalytickej psychoterapie a psychoanalýzy zo SR a zahraničia a nie je možné oň žiadať.
 2. Priznanie členstva žiadateľom žiadajúcich o jednotlivé typy členstva v SSPAP sa realizuje schvaľovacím procesom. O príslušnom členstve rozhoduje daná sekcia na zasadnutí Zhromaždenia riadnych členov sekcie (ZRČS) po splnení podmienok uvedených v bode 1, článku 3, Hlavy III. V prípade nedostatočného počtu členov príslušnej sekcie, rozhoduje Zhromaždenie riadnych členov (ZRČ). O čestnom členstve taktiež rozhoduje ZRČ na základe splnenia podmienok uvedených v bode 1d, článku 3, Hlavy III a to vo všetkých prípadoch dvojtretinovou väčšinou riadnych členov.
 3. Ukončiť členstvo členovi SSPAP na základe neplnenia povinností individuálneho člena SSPAP môže ZRČS, prípadne ZRČ, a to dvojtretinovou väčšinou prítomných riadnych členov na zasadnutí.

Článok 4  Povinnosti individuálneho člena

 1. Dodržiavať stanovy SSPAP a rešpektovať ich programové zásady vo vlastnej činnosti.
 2. Dodržiavať etický kódex definovaný SIVP, ak nie je určené inak ZRČ SSPAP.
 3. Platiť členské príspevky a ostatné platby v prospech SSPAP v termínoch a výške stanovených SSPAP.
 4. Riadne vykonávať funkcie, do ktorých je člen v rámci SSPAP menovaný a hájiť záujmy a poslanie SSPAP. Vlastnou činnosťou a konaním prispievať k dobrému menu SSPAP na Slovensku a v zahraničí.
 5. Aktívne napomáhať zvyšovaniu všeobecnej a odbornej úrovne ostatných členov SSPAP.

Článok 5  Práva riadneho člena

 1. Právo účasti na všetkých odborných činnostiach SSPAP, právo využívať informácie, stanoviská, posudky a odborné publikácie v rámci SSPAP.
 2. Právo požadovať informácie o akciách SSPAP a o akciách iných partnerských organizácií v zahraničí.
 3. Právo predkladať návrhy na usporadúvanie odborných a výchovno-vzdelávacích akcií, prípadne rekvalifikačných kurzov vo sfére pôsobnosti SSPAP.
 4. Právo požadovať odbornú pomoc vo sfére pôsobnosti SSPAP.
 5. Právo využívať skúsenosti, poznatky a materiály získané z medzinárodných stykov SSPAP.
 6. Právo voliť v Zhromaždení riadnych členov SSPAP a právo byť volený do štruktúr SSPAP.
 7. Právo predkladať návrhy na zmeny stanov SSPAP.
 8. Právo využívať výhody plynúce z členstva v SSPAP stanovené Koordinačným výborom SSPAP.

Článok 6  Práva kandidáta

 1. Právo účasti na všetkých odborných činnostiach SSPAP, právo využívať informácie, stanoviská, posudky a odborné publikácie v rámci SSPAP.
 2. Právo požadovať informácie o akciách SSPAP a o akciách iných partnerských organizácií v zahraničí.
 3. Právo predkladať návrhy na usporadúvanie odborných a výchovno-vzdelávacích akcií, prípadne rekvalifikačných kurzov vo sfére pôsobnosti SSPAP.
 4. Právo požadovať odbornú pomoc vo sfére pôsobnosti SSPAP.
 5. Právo využívať skúsenosti, poznatky a materiály získané z medzinárodných stykov SSPAP.
 6. Právo využívať výhody plynúce z členstva v SSPAP stanovené Koordinačným výborom SSPAP

Článok 7   Práva čestného a hosťujúceho člena

 1. Právo zúčastniť sa na činnostiach SSPAP v rámci vymedzenom Koordinačným výborom SSPAP pre jednotlivé akcie.
 2. Právo požadovať informácie o aktivitách SSPAP a jej partnerských organizácií doma a v zahraničí.
 3. Právo predkladať návrhy na usporadúvanie odborných a výchovno-vzdelávacích akcií.
 4. Právo požadovať odbornú pomoc vo sfére pôsobnosti SSPAP.
 5. Právo využívať skúsenosti, poznatky a materiály získané z medzinárodných stykov SSPAP.
 6. Právo využívať výhody plynúce z členstva v SSPAP stanovené Koordinačným výborom SSPAP.

Hlava IV – Štruktúra Slovenskej spoločnosti pre psychoanalytickú psychoterapiu

 1. Štruktúra SSPAP pozostáva zo Zhromaždenia riadnych členov (ZRČ), Koordinačného Výboru SSPAP, kontrolného orgánu – revízora SSPAP, Valného zhromaždenia všetkých členov SSPAP, jednotlivých sekcií, prezidenta spoločnosti a Vzdelávacieho inštitútu.
 2. Najvyšším orgánom SSPAP  je Zhromaždenie riadnych členov (ZRČ) SSPAP.
 3. Prezident spoločnosti reprezentuje SSPAP voči ostatným slovenským a zahraničným inštitúciám, zúčastňuje sa a má hlasovacie právo pri zasadaní koordinačného výboru SSPAP. Je volený ZRČ na obdobie 1 roka, dvojtretinovou väčšinou prítomných riadnych členov.
 4. SSPAP je rozdelená do štyroch sekcií: sekcia individuálnej psychoanalytickej psychoterapie dospelých, sekcia skupinovej psychoanalytickej psychoterapie, sekcia psychoanalytickej psychoterapie párov a rodiny, a sekcia pre deti a adolescentov.
 5. Sekcia sa stáva aktívnou v momente, keď má minimálne troch riadnych členov podľa kritérií SSPAP na výcvik v danej sekcii.
 6. Jednotlivé sekcie sú samostatné vo vytváraní programu svojej činnosti v rámci cieľov a stanov SSPAP. Tvoria doplňujúce pravidlá a program vzdelávacieho inštitútu. Požiadavky na kandidátov výcviku podliehajú schvaľovaniu ZRČ.
 7. Každá sekcia má svoj organizačný výbor zložený z troch riadnych členov SSPAP (vedúci sekcie, zástupca sekcie, delegát), ktorý je volený Zhromaždením riadnych členov sekcie (ZRČS) na 1 rok dvojtretinovou väčšinou riadnych členov sekcie. V prípade, že sekcia nemá dostatočné množstvo riadnych členov, je vedúci sekcie volený ZRČ.
 8. Koordinačný výbor SSPAP je tvorený koordinátorom, vedúcimi jednotlivých sekcií (prípadne zástupcami v ich neprítomnosti), pokladníkom, revízorom, vedúcim vzdelávacieho inštitútu a odborným garantom pre vzdelávanie SSPAP,  ktorý zabezpečuje akreditáciu vzdelávacích akcií spoločnosti, pričom „odborný garant“ je funkcia, ktorá môže byť zdieľaná s inou funkciou v koordinačnom výbore, ak je osoba kvalifikovaná. Funkčné obdobie koordinačného výboru SSPAP je 1 rok. Koordinátor, vedúci vzdelávacieho inštitútu, odborný garant pre vzdelávanie SSPAP, pokladník a revízor sú volení ZRČ dvojtretinovou väčšinou prítomných riadnych členov, vedúci jednotlivých sekcií sú volení ZRČS, podľa bodu 7. Koordinačný výbor sa ujíma svojej funkcie v momente zvolenia koordinátora, pokladníka a revízora na ZRČ.
 9. Revízor SSPAP je členom koordinačného výboru SSPAP bez hlasovacieho práva. Zodpovedá sa priamo ZRČ.
 10. Každý individuálny člen môže byť členom viac sekcií alebo pracovných skupín.
 11. SSPAP si pre plnenie svojich vzdelávacích funkcií zriaďuje zvláštne pracovné zoskupenie – Slovenský Psychoanalyticko Psychoterapeutický Inštitút (SPPIN). SPPIN je organizačnou zložkou SSPAP. Vedúci SPPINu je členom koordinačného výboru SSPAP.

Hlava V – Slovenský Psychoanalyticko Psychoterapeutický Inštitút

 1. Slovenský Psychoanalyticko Psychoterapeutický Inštitút (ďalej len SPPIN) zastrešuje výcvikové, vzdelávacie a výukové ciele všetkých sekcií SSPAP. Je organizačnou zložkou SSPAP a je tvorený všetkými tréningovými psychoterapeutmi SSPAP.
 2. SPPIN musí mať minimálne štyroch členov, aby mohol samostatne plniť svoje úlohy, najmä stanovovať pravidlá výcviku.
 3. SPPIN je tvorený vedúcim SPPINu, zástupcom vedúceho SPPINu a Zhromaždením tréningových a supervíznych psychoterapeutov s príslušnou špecializáciou (ďalej Zhromaždenie SPPINu)  a Školou SPPINu.
 4. Tréningoví a supervízni psychoterapeuti sú volení a odvolávaní Zhromaždením riadnych členov sekcie (ZRČS) dvojtretinovou väčšinou prítomných riadnych členov sekcie na dobu 5 rokov.
 5. Vedúci a zástupca vedúceho SPPINu sú volení Zhromaždením SPPINu na 2 roky dvojtretinovou väčšinou prítomných členov.
 6. Zhromaždenie SPPINu je tvorené všetkými tréningovými a supervíznymi psychoterapeutmi SSPAP. Je zvolávané 1x ročne vedúcim SPPINu. Zhromaždenie SPPINu stanovuje pravidlá výcviku svojich kandidátov, rovnako pravidlá pre ich výber, zodpovedá za priebeh celého výcviku a vzdelávanie a v jeho závere vystavuje Osvedčenie o absolvovaní kompletného výcviku v psychoanalytickej psychoterapii alebo psychoanalýze. O prijatí výcvikového programu rozhoduje Zhromaždenie riadnych členov dvojtretinovou väčšinou prítomných riadnych členov.
 7. Školou SPPINu sa rozumie personálne a materiálne vybavenie, ktoré slúži na výučbu a výcvik kandidátov. Vzdelávanie kandidátov sprostredkujú tréningoví psychoterapeuti ako aj ďalší členovia SSPAP v prípade, že sú schválení Zhromaždením SPPINu.  Takto schválení členovia sú povinní sa riadiť osnovou daného predmetu. V čele školy je vedúci SPPINu. Hlavnou náplňou školy je výučba teórie a praxe psychoanalytickej psychoterapie formou seminárov a prednášok. Výučba sa riadi záväzným plánom pre daný školský rok.
 8. Hospodárska činnosť je riadená vedením SPPIN a kontrolovaná koordinačným výborom SSPAP a revízorom SSPAP. Hlavným príjmom SPPIN je príjem z platieb kandidátov za výcvik a  výučbu.
 9. Tréningoví a supervízni psychoterapeuti sú viazaní mlčanlivosťou o súkromných záležitostiach kandidátov, a to aj pred členmi organizačného výboru svojej sekcie, či koordinačného výboru SSPAP.

Hlava VI – Zhromaždenie riadnych členov SSPAP

 1. Zhromaždenie riadnych členov (ZRČ) SSPAP sa skladá z riadnych členov spoločnosti a je najvyšším orgánom spoločnosti. ZRČ je uznášania schopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina riadnych členov. Pokiaľ sa nezíde dostatočný počet členov, koordinátor zvolá nové zasadnutie najneskôr do 1 mesiaca, na ktorom rozhoduje dvojtretinová väčšina z prítomných členov.
 2. Koordinátor výboru vedie zasadanie ZRČ. Zodpovedá za úplnosť, správnosť a spravodlivý priebeh hlasovania. Výstupy zo ZRČ zašle všetkým riadnym členom a uverejní na webových stránkach do 30 dní od hlasovania.
 3. ZRČ SSPAP sa zvoláva najneskôr 14 dní pred jeho konaním. Hlasovania sa je možné zúčastniť elektronickou formou v prípade dlhodobého pôsobenia riadneho člena v zahraničí.
 4. ZRČ SSPAP vykonáva zmeny stanov a disciplinárne opatrenia na základe súhlasu dvoch tretín zúčastnených členov ZRČ.
 5. Z podnetu ktoréhokoľvek riadneho člena, môže prejednávať relevantné otázky, prípadne podnety pre prácu jednotlivých sekcií, vzdelávacieho inštitútu, či celkovej činnosti SSPAP.
 6. ZRČ volí prezidenta spoločnosti, koordinátora výboru, pokladníka, revízora a vedúceho SPIN a odborného garanta vzdelávania na dobu 1 roku.
 7. ZRČ volí a tvorí návrh vzdelávacieho inštitútu. Ďalej volí tréningových terapeutov, priznáva a odoberá čestné členstvo.
 8. ZRČ je odvolávacím orgánom proti rozhodnutiam jednotlivých ZRČS.
 9. Medzi jednotlivými ZRČ, najvyšším orgánom je koordinačný výbor SSPAP.
 10. Kandidátom na voľbu člena výboru spoločnosti sa môže stať len riadny člen SSPAP s najmenej ročnou aktívnou účasťou v SSPAP.
 11. Zhromaždenie riadnych členov SSPAP menuje likvidátora v prípade, že odsúhlasí zánik spoločnosti.

Hlava VII – Zhromaždenie riadnych členov sekcie

 1. Zhromaždenie riadnych členov sekcie (ZRČS) SSPAP sa skladá z riadnych členov sekcie a je najvyšším orgánom sekcie. ZRČS je uznášania schopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina riadnych členov sekcie. Pokiaľ sa nezíde dostatočný počet členov, vedúci sekcie zvolá nové zasadnutie najneskôr do 1 mesiaca, na ktorom rozhoduje dvojtretinová väčšina z prítomných členov.
 2. ZRČS volí vedúceho sekcie, zástupcu a delegáta príslušnej medzinárodnej organizácie, ako napr. EFPP, ktorí tvoria organizačný výbor na obdobie 1 roka.
 3. ZRČS priznáva a odoberá riadne členstvo, kandidatúru, či hosťujúce členstvo, schvaľuje a odvoláva tréningových terapeutov sekcie, schvaľuje výcvikový program sekcie.
 4. Vedúci sekcie vedie zasadanie ZRČS. Zodpovedá za úplnosť, správnosť a spravodlivý priebeh hlasovania. Výstupy zo ZRČS zašle všetkým riadnym členom sekcie, uverejní na webových stránkach spoločnosti a informuje koordinačný výbor SSPAP do 30 dní od hlasovania.
 5. Medzi jednotlivými ZRČS, najvyšším orgánom je organizačný výbor sekcie.

Hlava VIII – Valné zhromaždenie

 1. Valné zhromaždenie všetkých členov SSPAP (riadnych, kandidátov, hosťujúcich aj čestných) zvoláva výbor SSPAP najmenej jedenkrát za svoje volebné obdobie.
 2. Náplňou valného zhromaždenia môže byť program a zameranie činnosti SSPAP, rozbor aktivít realizovaných v uplynulom období, prípadne návrhy súvisiace s činnosťou SSPAP.

Hlava IX – Hospodárenie SSPAP

 1. Majetok SSPAP tvoria hmotné a nehmotné prostriedky. SSPAP ručí za svoje záväzky celým svojím majetkom.
 2. SSPAP vedie účtovníctvo a archivuje materiály v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Každý riadny člen SSPAP má právo nahliadnuť do účtovných dokumentov, robiť si opisy a výpisy a požiadať o vydanie kópie účtovnej uzávierky za úhradu primeraných nákladov.
 3. Hospodárenie SSPAP sa uskutočňuje v súlade s rozpočtom, ktorý schvaľuje Zhromaždenie riadnych členov (ZRČ) SSPAP.
 4. Príjmy SSPAP tvoria individuálne členské príspevky, príjmy z vlastnej odbornej činnosti, príjmy z hospodárskej a podnikateľskej činnosti, dotácie, dary cudzích objektov.
 5. Príspevky členov musia pokryť minimálne predpokladané záväzky v účtovnom roku.
 6. Výšku členského príspevku určuje Zhromaždenie riadnych členov SSPAP, a ten musí byť uhradený členmi SSPAP najneskôr do konca marca príslušného roka, ak nie je inak určené koordinačným výborom SSPAP na príslušný rok.
 7. Čestný člen SSPAP členské príspevky neplatí.
 8. Finančné prostriedky nemožno použiť na finančné odmeny voleným funkcionárom SSPAP.
 9. Podpisový vzor v styku s bankou určuje prezident SSPAP a ďalší zvolený člen koordinačného výboru SSPAP.

Hlava X – Disciplinárne opatrenia

 1. Disciplinárnymi opatreniami sú podmienečné ukončenie členstva SSPAP alebo ukončenie členstva v SSPAP.
 2. Disciplinárne opatrenia sa vzťahujú na tých členov, ktorí si neplnia svoje povinnosti individuálneho člena ako je určené v Hlave III, článok 4.
 3. Disciplinárne opatrenia za neplatenie členských príspevkov navrhuje koordinačný výbor SSPAP.
 4. Rozhodnutie o ukončení členstva, pri závažnom porušení Stanov SSPAP, urobí ZRČ SSPAP na návrh koordinačného výboru SSPAP. Každý člen má právo vyjadriť sa k prerokovávanej veci. Člen, voči ktorému je vedené disciplinárne konanie, musí byť pozvaný na rokovanie koordinačného výboru SSPAP, týkajúce sa návrhu na disciplinárne opatrenie. Pozvanie musí byť písomné, doporučeným listom s uvedením miesta a času konania a veci, o ktorej sa bude rokovať. Pozvánka musí byť doručená najmenej 1 mesiac pred termínom konania.

Hlava XI – Spoločné ustanovenia

 1. Rokovania koordinačného výboru SSPAP sú prístupné všetkým riadnym členom SSPAP.
 2. Rokovania ZRČ SSPAP a ZRČS sú neverejné.
 3. Ak nie je stanovené inak, ZRČ a ZRČS sú uznášania schopné pri nadpolovičnej účasti členov a to dvojtretinovou väčšinou.
 4. O zániku spoločnosti SSPAP rozhoduje Zhromaždenie riadnych členov SSPAP, ktoré menuje aj likvidátora. Likvidátor vyrovná všetky záväzky a pohľadávky a s likvidačným zostatkom naloží podľa rozhodnutia ZRČ SSPAP. Zánik združenia je likvidátor povinný oznámiť do 15 dní po ukončení likvidácie Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky. Pri likvidácii spoločnosti sa postupuje podľa § 70 – 75 Obchodného zákonníka.
 5. Vedeckých schôdzí (odborného programu) sa môžu zúčastniť všetci členovia a pozvaní hostia.

Hlava XII – Záverečné ustanovenia

 1. Právnu subjektivitu má SSPAP ako celok.
 2. Činnosť SSPAP je riadená koordinačným výborom SSPAP, ktorý je najvyšším orgánom spoločnosti medzi konaniami Zhromaždenia riadnych členov (ZRČ)  SSPAP.  Koordinačný výbor SSPAP sa riadi uznesením ZRČ SSPAP.
 3. V mene SSPAP sú oprávnení konať prezident, koordinátor a členovia koordinačného výboru, pokiaľ na presne určené úlohy nebude koordinačným výborom SSPAP ustanovený iný člen spoločnosti. V mene jednotlivých sekcií sú oprávnení konať vedúci sekcií, za vzdelávací inštitút vedúci inštitútu.
 4. Tieto stanovy môžu byť zmenené iba uznesením ZRČ SSPAP a k schváleniu je potrebná dvojtretinová väčšina prítomných členov viď Hlava VI bod 4