Psychoanalytické pohľady na problematiku závislosti

Mgr. Filip Mudrík: Mohlo by sa zdať, že liečba závislostí a vyjadrovanie sa k tejto téme vôbec, nebolo a ani nie je predmetom psychoanalýzy. Hoci treba uznať, že primárne sa psychoanalýza venuje iným poruchám (rôzne

Pohľad na vývin dieťaťa v rôznych psychoanalytických modeloch

Vývin osobnosti podľa Freuda nie je závislý len na zrení mozgu a učení, ale je výrazne ovplyvnený aj postupným vynáraním sa základných potrieb, vyplývajúcich z pudových hnutí, ich uspokojením a  ich frustráciami. Dôležitú úlohu

Freud, Jung a ďalší žiaci a súputníci do začiatku druhej svetovej vojny

Ešte pred svadbou sľúbil Sigmund Freud budúcej manželke, že to životopiscom rozhodne neuľahčí. Spisovateľovi Arnoldovi Zweigovi napísal v roku 1936: „Kto sa stane životopiscom, ten sa zaväzuje ku klamstvu, zatajovaniu, pokrytectvu, prikrášľovaniu, lebo biografická

Zdravý narcizmus a narcistická porucha osobnosti

Autor: PhDr. Anna Nagajová ( Výber z práce: Narcistická porucha osobnosti. Porozumenie etiológii, patogenéze, diagnostike a psychoterapii ľudí s NPO. ). Teoretická časť práce je zameraná na zhrnutie v súčasnosti relevantných príspevkov psychoanalytických teórií

Je psychoanalýza věda nebo umění?

Autor: Martin Skála Psychoanalýza se dnes běžně pojímá jako vědní disciplína náležející do oboru psychologie,psychiatrie a psychoterapie. Již od svých počátků však měla blízko k umění. Nejen že o ni byl veliký zájem v

Operacionalizovaná psychodynamická diagnostika OPD-2

Autor: PhDr. Anna Nagajová Referát o psychodynamicky orientovanej diagnostike psychických porúch vznikol na základe autorkinho absolvovania výcviku v OPD-2 v roku 2009 pod vedením lektora Doc. Dr. Jánosa Harmattu ,TEPKI a štúdia materiálov z